11 Nov 2019

Rezultatele Selecției

Electromecanică

Nr. Nume, prenume Media
1 Băică Marian-Cosmin ADMIS
2 Elisei Costin-Georgian ADMIS
3 Ifrim Nicolae-Valentin ADMIS
4 Jipa Florin-Sebastian ADMIS
5 Leca Dorel ADMIS
6 Oaie Răzvan-Andrei ADMIS
7 Scripcariu Marian ADMIS
8 Ștefan Silviu ADMIS
9 Tudor Sebastian-Gabriel ADMIS
10 Scripcaru Andrei-Cosmin REZERVA
11 Amet Iașar REZERVA

Mecanică

1 Cojanu Costin ADMIS
2 Frățilă Daniel-Ionuț ADMIS
3 Huțanu Iulian ADMIS
4 Osman Emre ADMIS
5 Sima Mario-Nicolae ADMIS
6 Spiridon Iuliana-Petronela ADMIS
7 Șoancă Andrei-Ștefan ADMIS
8 Taragan Eugeniu ADMIS
9 Terente Cosmin-Alexandru ADMIS
10 Bornaz Ana-Maria REZERVA
11 Carauș Maxim REZERVA

Comisia de selecție:

 • Mocanu Iolanda
 • Luca Gabriela
 • Juguleanu Mariana
 • Filipovici Florentina
 • Zama Irina
 • Mircea Sorina
10 Oct 2019

Concurs de selecție a participanților

Liceul de Marină Constanța organizează concurs pentru selecția elevilor din grupul țintă al proiectului “Experiență europeană – șansă pentru success în carieră”, cu numărul de contract: 2019-1-RO01-KA102-062783, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, care va fi alcătuit din:

 • 9 elevi clasa a X-a domeniul de pregătire
 • 9 elevi clasa a X-a domeniul de pregătire Electromecanică

Criterii de eligibilitate a candidaților:

 • Calitatea de elev, clasa a X-a, domeniile Mecanică si
 • Candidatul nu a mai beneficiat/beneficiază de altă finanțare a UE din alte proiecte pentru efectuarea stagiului de practică;
 • Dosarul de candidatură este complet și corect întocmit.

Criterii de selecţie a candidaţilor:

 • Competenţe profesionale în domeniu, evaluate prin probă scrisă;
 • Competenţe lingvistice la limba engleză, evaluate prin proba scrisă, nivel minim A1;
 • Nivel educație, calităţi morale şi de comportament evaluate prin media generală și media la purtare în anul școlar încheiat 2018-2019;
 • Motivaţie pentru participare la stagiul de practică european, evaluată prin interviu.

Conţinutul dosarului de candidatură:

 • Cerere de înscriere către directorul unității școlare;
 • Copie după Cartea de identitate a candidatului;
 • Adeverință elev care prezintă situația școlară în anul școlar precedent: media generală și media la purtare în anul școlar 2018-2019;
 • Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;
 • Acordul părinților/tutorelui legal.

Înscrierea candidaților: dosarul de candidatură se va depune și înregistra la secretariatul școlii, în perioada prevazută în calendar.

Evaluarea dosarului de candidatura

 • Existenta tuturor documentelor
 • Nivelul educație, calităţi morale şi de comportament vor fi evaluate prin media la purtare (min 9,50) și prin media generală în anul școlar încheiat, 2018-2019.

Probele concursului de selecţie:

 • Probă scrisă pentru evaluarea competenţelor profesionale, durata de 50 minute și va conține:
  • Mecanica (XC, XD): Reprezentarea pieselor mecanice, Lacatuserie generala, Organe de mașini;
  • Electromecanica (XB): Desen tehnic, Tehnologia lucrarilor mecanice, Circuite electrice, Masurari neelectrice si electrice;
 • Probă scrisă pentru evaluarea competenţelor lingvistice la limba engleză, durata 50 minute și va conține: întelegerea textului citit, vocabular, gramatică, producerea de mesaje scrise.
 • Interviu pentru evaluarea motivației de participare la proiectul Erasmus+, Mobilitate VET:
  • Precizarea motivatiei de participare la proiect
  • Anticiparea beneficiilor personale ca urmare a mobilității educaționale
  • Anticiparea modului de utilizare in viitor (studii si cariera) a competențelor dobândite/îmbunătățite prin participarea la proiect

Punctajul final va fi compus din media punctajelor obținute:

 • interviul; maxim 10 puncte
 • proba scrisă pentru atestarea competenţelor profesionale; maxim 10 puncte;
 • proba scrisă pentru competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză; maxim 10 puncte,
 • media anului școlar incheiat 2018-2019; maxim 10 puncte
 • media la purtare: maxim 10 puncte;

Candidații din medii defavorizate sau nevoi speciale vor beneficia de 1 punct în plus. Se vor selecta în ordinea mediilor câte 9 elevi de la fiecare domeniu de formare profesionala și cate 2 elevi de rezervă.

Graficul desfășurării concursului de selecție:
Informarea si implicarea elevilor 10.09 – 30.10.2019
Depunerea dosarelor de candidatură: 10.10-16.10.2019
Evaluarea dosarelor de candidatură: 17.10.2017
Desfășurarea probelor: 29-30.10.2017
-29.10.2019 ora 12.30-13.20 proba scrisă pentru atestarea competențelor de comunicare în limba engleză
-29.10.2019 ora 13.30-14.20 proba scrisă pentru atestarea competențelor profesionale
-30.10.2019 ora 12.30-14.30 interviu pentru evaluarea motivatiei de participare la proiectul Erasmus+, mobilitate VET (Vocational Education and Training – educatie si formare profesionala),
Anunţarea rezultatelor: 31.10.2019
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor pentru probele scrise: 31.10.2019
Afişarea rezultatelor finale: 01.11.2019

Informații și pe site-ul școlii www.liceuldemarinaconstanta.ro și al proiectului: www.proiecte-erasmus.com

Bibliografie
“English, my love”, manual clasa a IX-a
“Domeniul electric” manual clasa a IX-a
“Domeniul mecanic” manual clasa a IX-a

24 Sep 2019

Descrierea Proiectului 2019-1-RO01-KA102-062783

Prin proiectul Erasmus+ “Experientă europeană – șansă pentru succes în carieră” nr. 2019-1-RO01-KA102-062783 care se derulează în anul școlar 2019-2020, Liceul de Marină Constanța își propune să crească calitatea formarii profesionale a elevilor in domeniile mecanică si electromecanică prin stagii de practică în context european, pentru a răspunde nevoii angajatorilor din industria locală a întreprinderilor de construcții navale și transport naval.

Participantii sunt 18 elevi clasele a X-a de la Liceul de Marina Constanta:
-9 elevi se profesionalizează în domeniul de pregătire de baza, Mecanică
-9 elevi se profesionalizează în domeniul de pregătire de baza, Electromecanică

Organizația de primire este IES Politechnico Hermenegilde Lanz, un liceu cu tradiție în formarea profesionala în Granada, Spania. Aceasta va asigura formarea celor 18 elevi români în atelierele de profil ale instituției, utilizând bunele practici de instruire practică. Organizația intermediara MEP Europrojects va organiza sejurul și programul cultural în Spania.

Pe parcursul stagiului, elevii își vor dezvolta competențe din Standardele de Pregătire Profesională ale calificărilor, îndrumați de tutorii de practică de la IES Politechnico Hermenegilde Lanz. Acordurile de învățare-ECVET și angajamentele de calitate stabilite, vor asigura calitatea în mobilitate. Ei își vor dezvolta competențe personale (adaptabilitate, comunicare lingvistică și multiculturală) și își vor cultiva respectul pentru valori universale (deschidere, demnitate umana).

Rezultate așteptate ale proiectului sunt: 18 elevi formați în context European, în mecanică și electromecanică, 18 portofolii ECVET, proceduri de implementare îmbunătățite, CDL-curriculum pentru instruirea practica, domeniile Electromecanică si Mecanică actualizate, un ghid de practică clasa a X-a.

Pe termen mediu, asteptam ca participanții să obțină rezultate academice în creștere cu 3%, iar atragerea către carieră să crească cu 20%.

Pe termen lung asteptăm ca, prin implementarea exemplelor de bună practică spaniole în activitatea curentă a școlii noastre, să îmbunătățim învățarea bazată pe muncă și să răspundem în măsură mai mare la cerințele pieței muncii.