15 Dec 2021

Rezultate selecție

Nume și prenumeREZULTAT
1Ciubuc ElenaADMIS
2Dumitru MihaiADMIS
3Filipovici FlorentinaADMIS
4Geladin AitenADMIS
5Luca Elena-GabrielaADMIS
6Mircea SorinaADMIS
7Mocanu IolandaADMIS
8Pocea CameliaADMIS
9Iordache SițaADMIS
10Roșu VasileADMIS

Comisia de selecție:
Președinte, Ana-Maria Burada
Evaluator, Murat Nejla
Evaluator, Gani Beinaz

15 Oct 2021

Descrierea proiectului 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012395

În anul școlar 2021-2022, Liceul de Marină Constanța implementează un nou proiect Erasmus+ 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012395, în scopul perfecționării unui număr de 10 cadre didactice prin cursuri structurate organizate de furnizorul “Europass Teacher Academy” din Florența, Italia.

Activitățile de mobilitate vin în întâmpinarea nevoilor cadrelor didactice identificate: de a se adapta permanent noilor generații de elevi și provocări, de a extinde utilizarea noilor tehnologii pentru a angaja elevii în ore cat mai interesante, pentru a-i motiva pentru învățare și pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Pentru a aduce performanta în clasa la un alt nivel, cursurile Erasmus+ selectate vizează domenii de perfecționare privind:
– cunoștințe și abilități legate de utilizarea instrumentelor IT&C;
– abilități de comunicare într-o limbă străină;
– abilități necesare pentru a facilita predarea competențelor cheie ale secolului 21: creativitate, gândire critică, comunicare și colaborare.

Cursurile sunt:

 1. “ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom” – „TIC ca instrument pentru o clasă centrată pe elev”; locația: Florența, Italia.
 2. „Intensive English Language and Culture Course” – „Curs intensiv de limbă engleză și cultură”; locația: Florența, Italia.
 3. “The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools” – “Cei 4C: creativitate, gândire critică, comunicare și colaborare în școli”; locația: Florența, Italia.

Proiectul de mobilitate a cadrelor didactice de la Liceul de Marină Constanța ține pasul cu schimbările sociale, economice și tehnologice, și oferă deschidere către inovare și bune practici.

11 Nov 2019

Rezultatele Selecției

Electromecanică

Nr. Nume, prenume Media
1 Băică Marian-Cosmin ADMIS
2 Elisei Costin-Georgian ADMIS
3 Ifrim Nicolae-Valentin ADMIS
4 Jipa Florin-Sebastian ADMIS
5 Leca Dorel ADMIS
6 Oaie Răzvan-Andrei ADMIS
7 Scripcariu Marian ADMIS
8 Ștefan Silviu ADMIS
9 Tudor Sebastian-Gabriel ADMIS
10 Scripcaru Andrei-Cosmin REZERVA
11 Amet Iașar REZERVA

Mecanică

1 Cojanu Costin ADMIS
2 Frățilă Daniel-Ionuț ADMIS
3 Huțanu Iulian ADMIS
4 Osman Emre ADMIS
5 Sima Mario-Nicolae ADMIS
6 Spiridon Iuliana-Petronela ADMIS
7 Șoancă Andrei-Ștefan ADMIS
8 Taragan Eugeniu ADMIS
9 Terente Cosmin-Alexandru ADMIS
10 Bornaz Ana-Maria REZERVA
11 Carauș Maxim REZERVA

Comisia de selecție:

 • Mocanu Iolanda
 • Luca Gabriela
 • Juguleanu Mariana
 • Filipovici Florentina
 • Zama Irina
 • Mircea Sorina
10 Oct 2019

Concurs de selecție a participanților

Liceul de Marină Constanța organizează concurs pentru selecția elevilor din grupul țintă al proiectului “Experiență europeană – șansă pentru success în carieră”, cu numărul de contract: 2019-1-RO01-KA102-062783, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+, care va fi alcătuit din:

 • 9 elevi clasa a X-a domeniul de pregătire
 • 9 elevi clasa a X-a domeniul de pregătire Electromecanică

Criterii de eligibilitate a candidaților:

 • Calitatea de elev, clasa a X-a, domeniile Mecanică si
 • Candidatul nu a mai beneficiat/beneficiază de altă finanțare a UE din alte proiecte pentru efectuarea stagiului de practică;
 • Dosarul de candidatură este complet și corect întocmit.

Criterii de selecţie a candidaţilor:

 • Competenţe profesionale în domeniu, evaluate prin probă scrisă;
 • Competenţe lingvistice la limba engleză, evaluate prin proba scrisă, nivel minim A1;
 • Nivel educație, calităţi morale şi de comportament evaluate prin media generală și media la purtare în anul școlar încheiat 2018-2019;
 • Motivaţie pentru participare la stagiul de practică european, evaluată prin interviu.

Conţinutul dosarului de candidatură:

 • Cerere de înscriere către directorul unității școlare;
 • Copie după Cartea de identitate a candidatului;
 • Adeverință elev care prezintă situația școlară în anul școlar precedent: media generală și media la purtare în anul școlar 2018-2019;
 • Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;
 • Acordul părinților/tutorelui legal.

Înscrierea candidaților: dosarul de candidatură se va depune și înregistra la secretariatul școlii, în perioada prevazută în calendar.

Evaluarea dosarului de candidatura

 • Existenta tuturor documentelor
 • Nivelul educație, calităţi morale şi de comportament vor fi evaluate prin media la purtare (min 9,50) și prin media generală în anul școlar încheiat, 2018-2019.

Probele concursului de selecţie:

 • Probă scrisă pentru evaluarea competenţelor profesionale, durata de 50 minute și va conține:
  • Mecanica (XC, XD): Reprezentarea pieselor mecanice, Lacatuserie generala, Organe de mașini;
  • Electromecanica (XB): Desen tehnic, Tehnologia lucrarilor mecanice, Circuite electrice, Masurari neelectrice si electrice;
 • Probă scrisă pentru evaluarea competenţelor lingvistice la limba engleză, durata 50 minute și va conține: întelegerea textului citit, vocabular, gramatică, producerea de mesaje scrise.
 • Interviu pentru evaluarea motivației de participare la proiectul Erasmus+, Mobilitate VET:
  • Precizarea motivatiei de participare la proiect
  • Anticiparea beneficiilor personale ca urmare a mobilității educaționale
  • Anticiparea modului de utilizare in viitor (studii si cariera) a competențelor dobândite/îmbunătățite prin participarea la proiect

Punctajul final va fi compus din media punctajelor obținute:

 • interviul; maxim 10 puncte
 • proba scrisă pentru atestarea competenţelor profesionale; maxim 10 puncte;
 • proba scrisă pentru competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză; maxim 10 puncte,
 • media anului școlar incheiat 2018-2019; maxim 10 puncte
 • media la purtare: maxim 10 puncte;

Candidații din medii defavorizate sau nevoi speciale vor beneficia de 1 punct în plus. Se vor selecta în ordinea mediilor câte 9 elevi de la fiecare domeniu de formare profesionala și cate 2 elevi de rezervă.

Graficul desfășurării concursului de selecție:
Informarea si implicarea elevilor 10.09 – 30.10.2019
Depunerea dosarelor de candidatură: 10.10-16.10.2019
Evaluarea dosarelor de candidatură: 17.10.2017
Desfășurarea probelor: 29-30.10.2017
-29.10.2019 ora 12.30-13.20 proba scrisă pentru atestarea competențelor de comunicare în limba engleză
-29.10.2019 ora 13.30-14.20 proba scrisă pentru atestarea competențelor profesionale
-30.10.2019 ora 12.30-14.30 interviu pentru evaluarea motivatiei de participare la proiectul Erasmus+, mobilitate VET (Vocational Education and Training – educatie si formare profesionala),
Anunţarea rezultatelor: 31.10.2019
Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor pentru probele scrise: 31.10.2019
Afişarea rezultatelor finale: 01.11.2019

Informații și pe site-ul școlii www.liceuldemarinaconstanta.ro și al proiectului: www.proiecte-erasmus.com

Bibliografie
“English, my love”, manual clasa a IX-a
“Domeniul electric” manual clasa a IX-a
“Domeniul mecanic” manual clasa a IX-a